Projekt Efektywna Energia

Logo projektów unijnych 1

„Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach”

      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, w zakresie Osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Okres realizacji projektu: od 22-07-2016 do 28-12-2018

Beneficjent: Powiat Puławski

Wartość projektu: 1 693 899, 95 zł

Dofinansowanie UE: 1 080 433,35 zł

Dofinansowanie budżetu państwa: 127 109, 81 zł 

   Celem głównym projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach” jest poprawa, jakości środowiska naturalnego w Powiecie Puławskim przez kompleksową głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

    W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach tj. ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji CO (wyposażonej w system zarządzania i monitorowania energią) oraz montaż kolektorów słonecznych.

  Wszystkie roboty zmierzają do zmniejszenia zużycia energii wewnątrz budynku oraz zmniejszenia kosztów i nakładów finansowych ponoszonych przez Inwestora. Dodatkowo projekt zakłada przeszkolenie użytkowników z obsługi rozwiązań wprowadzonych w ramach projektu, co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędności energii, ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny.

    Z budynku będą korzystać zarówno uczniowie jak i pracownicy. W wyniku realizacji projektu zostanie wyprodukowana energia z OZE, zaoszczędzona energia cieplna, zaoszczędzona energia elektryczna oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplnych.

Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 2019
Termomodernizacja 1
Termomodernizacja 2Termomodernizacja 3
Remont 1Remont 2
Remont 3
Remont 4
Remont 5
Remont 6Remont 8Remont 9Remont 10Remont 11Remont 12Remont 13Remont 14Remont 15Remont 16
Remont 17
Remont 22
Remont 18
Remont 19
Remont 20
Remont 21
Remont 22
Remont 23
Remont 24
Remont 25
Remont 26
Remont 27
Remont 28
Remont 29
Remont 30
Remont 31
Remont 32
Remont 33
Remont 34
Remont  35
Remont 36
Remont 37
Remont 38
Remont 39
Remont 40
Remont 41
Budynek MOS w pełnej okazałości,
po zakończonej termomodernizacji
Listopad 2018 roku

Remont 42
Remont 43
Remont 44