Projekt Efektywna Energia

Logo projektów unijnych 1

„Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach”

      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, w zakresie Osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Okres realizacji projektu: od 22-07-2016 do 28-12-2018

Beneficjent: Powiat Puławski

Wartość projektu: 1 693 899, 95 zł

Dofinansowanie UE: 1 080 433,35 zł

Dofinansowanie budżetu państwa: 127 109, 81 zł 

   Celem głównym projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach” jest poprawa, jakości środowiska naturalnego w Powiecie Puławskim przez kompleksową głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

    W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach tj. ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji CO (wyposażonej w system zarządzania i monitorowania energią) oraz montaż kolektorów słonecznych.

  Wszystkie roboty zmierzają do zmniejszenia zużycia energii wewnątrz budynku oraz zmniejszenia kosztów i nakładów finansowych ponoszonych przez Inwestora. Dodatkowo projekt zakłada przeszkolenie użytkowników z obsługi rozwiązań wprowadzonych w ramach projektu, co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędności energii, ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny.

    Z budynku będą korzystać zarówno uczniowie jak i pracownicy. W wyniku realizacji projektu zostanie wyprodukowana energia z OZE, zaoszczędzona energia cieplna, zaoszczędzona energia elektryczna oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplnych.

Termomodernizacja 1
Termomodernizacja 2Termomodernizacja 3
Remont 1Remont 2
Remont 3
Remont 4
Remont 5
Remont 6Remont 8Remont 9Remont 10Remont 11Remont 12Remont 13Remont 14Remont 15Remont 16
Remont 17
Remont 22
Remont 18


Remont 19
Remont 20
Remont 21