Rekrutacja

Tryb i warunki przyjęcia wychowanka do MOS w Puławach

Przyjęcie do MOS poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat przyjeżdża razem z rodzicem/opiekunem prawnym. Rozmowa odbywa się w obecności zespołu ds. kwalifikacji. Termin rozmowy można ustalić w dogodnym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym. Aby to zrobić należy zadzwonić na telefon komórkowy o numerze 604058361 (kadra pedagogiczno - psychologiczna MOS), tel. kom. 604058223 (sekretariat MOS) lub telefon stacjonarny (81)8874493 (sekretariat MOS).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą:

  • świadectwo z ostatniej klasy;
  • opinie od pedagoga szkolnego;
  • dokumenty, opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej – jeśli zostały wydane;
  • orzeczenie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno - pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (przy przyjęciu do MOS). 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu wychowanka do ośrodka:

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii obowiązuje następujący komplet dokumentów: 

1. świadectwo z ostatniej klasy;
2. arkusz ocen (odpis - potwierdzony na każdej stronie "za zgodność z oryginałem ...") odzwierciedlający całą edukację w gimnazjum, szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej - dotyczy uczniów, którzy już uczęszczali do w/w typów szkół;
3. orzeczenie oraz opinie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane na odpowiedni etap edukacyjny;
4. opinia od pedagoga szkolnego;
5. odpis aktu urodzenia;
6. PESEL;
7. zdjęcia (3 sztuki);
8. podanie napisane odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka o przyjęcie go do MOS;
9. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie;
10. zaświadczenie o meldunku stałym;
11. skierowanie do MOS w Puławach, wystawione przez starostę powiatu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania kandydata.

Ponadto do Branżowej Szkoły I Stopnia wymagane są:
1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy omożliwości wykonywania danego zawodu;
2. świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej;
3. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu w przypadku osób mających praktyki poza MOS; 
4. podanie o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia (druk do pobrania poniżej);
5. zaświadczenie od opiekuna praktyk o posiadaniu uprawnienień pedagogicznych wraz z kserokopią zaświadczenia o ukończeniu przez niego stosownego kursu pedagogicznego - dotyczy to kandydatów odbywających praktyki poza MOS i CKP w Puławach (druk do pobrania poniżej)

Podanie o przyjęcie do MOS  (plik programu MS Word)
              doc
Podanie o przyjęcie do MOS  (plik programu Adobe)
              pdf
Podanie o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia  (plik programu MS Word)
              doc
Podanie o przyjecie do branżowej szkoły I stopnia  (plik programu Adobe)
              pdf
Podanie do starosty o przyjecie do MOS (plik programu MS Word)
              doc
Podanie do starosty o przyjecie do MOS  (plik programu Adobe)
               pdf
Zaświadczenie od pracodawcy - praktyczna nauka zawodu 2019 (plik programu MS Word)
               doc
Zaświadczenie od pracodawcy - praktyczna nauka zawodu 2019 (plik programu Adobe)
                pdf