Rekrutacja

Tryb i warunki przyjęcia wychowanka do MOS w Puławach

Przyjęcie do MOS poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat przyjeżdża razem z rodzicem/opiekunem prawnym. Rozmowa odbywa się w obecności zespołu ds. kwalifikacji. Termin rozmowy można ustalić w dogodnym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym. Aby to zrobić należy zadzwonić na telefon komórkowy o numerze 604058361 (kadra pedagogiczno - psychologiczna MOS), tel. kom. 604058223 (sekretariat MOS) lub telefon stacjonarny (81)8874493 (sekretariat MOS).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą:

  • świadectwo z ostatniej klasy;
  • opinie od pedagoga szkolnego;
  • dokumenty, opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej – jeśli zostały wydane;
  • orzeczenie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno - pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (przy przyjęciu do MOS). 

>>>  Dokumenty wymagane przy przyjęciu wychowanka do ośrodka   <<<

Wykaz dokumentów do Szkoły Podstawowej w MOS:

1. ostatnie świadectwo ze szkoły podstawowej;

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną na etap nauki w szkole podstawowej;
3. skierowanie ze Starostwa w Puławach do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach (po uprzednim złożeniu wniosku o skierowanie stosownie co do miejsca zamieszkania);
4. podanie wypełnione odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego (druk do pobrania poniżej);
5. opinia od pedagoga szkolnego;
6. odpis aktu urodzenia oraz PESEL;
7. zdjęcia (trzy sztuki);
8. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie;
9. zaświadczenie o meldunku stałym;
10. karta zdrowia ucznia;
11. odpis arkusza ocen ze szkoły podstawowej – wysyła szkoła.

Wykaz dokumentów do Branżowej Szkoły I Stopnia w MOS:
1. świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum lub szkoły podstawowej;
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty;
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną na etap nauki w szkole ponadpodstawowej;
4. skierowanie ze Starostwa w Puławach do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach (po uprzednim złożeniu wniosku o skierowanie stosownie co do miejsca zamieszkania);
5.zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do danego zawodu;
6. podanie wypełnione odręcznie  przez rodzica/opiekuna prawnego (druk do pobrania poniżej);
7. podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia (druk do pobrania poniżej);
8. opinia od pedagoga szkolnego;
9. odpis aktu urodzenia oraz PESEL;
10.Zzdjęcia (trzy sztuki);
11.zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie;
12.zaświadczenie o meldunku stałym;
13.karta zdrowia ucznia;
14.zaświadczeni od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu w przypadku odbywania zajęć praktycznych poza MOS.


Podanie o przyjęcie do MOS  (plik programu MS Word)
              doc
Podanie o przyjęcie do MOS  (plik programu Adobe)
              pdf
Podanie o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia  (plik programu MS Word)
              doc
Podanie o przyjecie do branżowej szkoły I stopnia  (plik programu Adobe)
              pdf
Podanie do starosty o przyjecie do MOS (plik programu MS Word)
              doc
Podanie do starosty o przyjecie do MOS  (plik programu Adobe)
              pdf
Zaświadczenie od pracodawcy - praktyczna nauka zawodu 2019 (plik programu MS Word)
               doc
Zaświadczenie od pracodawcy - praktyczna nauka zawodu 2019 (plik programu Adobe)
               pdf